Fem år i koncernöversikt

5aroversikt

* Definition EBITA: Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv.