Aktienyckeltal

De senaste fem åren

nyckeltal2015

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Nettoomsättning per aktie: Nettoomsättning dividerat med antalet aktier i marknaden per årsskiftet.

Nettoomsättningsökning per aktie: Ökning av nettoomsättningen per aktie.

Vinst per aktie: Årets resultat dividerat med antal aktier.

Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med antalet aktier.

Utdelning/Årets resultat: Föreslagen utdelning i relation till årets resultat.

Utdelning/Eget kapital: Föreslagen utdelning i relation till koncernens eget kapital samt minoritetsintressen.

Kassaflöde per aktie: Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med antal aktier.

Omsättningshastighet i aktien: Antalet omsatta aktier under året dividerat med antalet utestående aktier per årsskiftet.

P/S-tal: Börsvärde i förhållande till nettoomsättningen.

P/E-tal: Börskursen den 31 december dividerat med vinst per aktie.

Kurs/Eget kapital: Börskurs dividerat med eget kapital per aktie.

EV/Sales: Enterprise value (börsvärde + nettoskuld + minoritetsintresse) dividerat med nettoomsättning.

EBIT-multipel: Enterprise values dividerat med rörelseresultat efter avskrivningar.

Direktavkastning: Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut.