Utskott

Ersättningsutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som består av ordföranden, Lars-Åke Rydh och styrelseledamöterna Hans Franzén och Petter Stillström. Ersättningsutskottet utarbetar ”Styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare”, samt tillämpningen av denna. Förslaget behandlas av styrelsen för att därefter läggas fram för årsstämmans beslut. Med utgångspunkt i årsstämmans beslut beslutar styrelsen om ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om ersättningsutskottets beslut. För koncernledningen ska tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast grundlön kan koncernledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken kan komma att uppgå till högst 58 % av fast lön. Ersättningsnivån jämfört med 2015 för rörlig ersättning i relation till fast ersättning är oförändrad. Ledande befattningshavare i OEM-koncernen ska ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade och högst uppgå till 30 % av fast ersättning. Nivån på pensionsvillkor är oförändrad jämfört med 2015. Alla aktierelaterade incitamentsprogram ska beslutas av stämman. Just nu finns inga dylika incitamentsprogram. Uppsägningstiden ska inte vara längre än 24 månader och ska dessutom innebära arbetsplikt under uppsägningstiden.
Ersättningsutskottet har under 2016 sammanträtt vid fyra tillfällen där ovanstående förslag till principer beslutades.

Revisionsutskott

Styrelsen har under året haft ett särskilt revisionsutskott som bestått av ordföranden Ulf Barkman och Lars-Åke Rydh. Utskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.
Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen, hålla sig informe¬rade om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt förhandsgodkänna om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster. Revisionsutskottet utvärderar genomförd revisionsinsats och informerar bolagets valberedning om resultatet av utvärderingen samt biträder valberedningen vid framtagandet av förslag till revisorer samt arvoderingen av revisionsinsatsen.

 

Highslide for Wordpress Plugin