Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall driva försäljning av automatikkomponenter, även som idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 25.000.000 kronor och högst 100.000.000 kronor.

§ 5 Aktiebelopp
Antal aktier skall uppgå till lägst 20.000.000 och högst 80.000.000.

§ 6 Aktieslag
Aktierna må utges i två serier, serie A och serie B. Om aktier av båda serierna ges ut får vardera serien ges ut till ett antal av högst 99 hundradelar av hela antalet aktier.
Vid omröstning på årsstämma eller extra bolagsstämma medför aktie av serie A tio röster och aktier av serie B en röst.
Alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

§ 7 Styrelsen
Styrelsen består av 4-7 ledamöter med högst lika många suppleanter. Den väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 8 Revisorer
Bolaget skall ha minst en av årsstämman utsedd revisor, och om denne inte är ett revisionsbolag, en revisorssuppleant.

§ 9 Kallelse
Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning skall behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma får ske senast tre veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av
a. styrelse
b. revisorer när så skall ske.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Vid årsstämma eller extra bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 11 Räkenskapsår
Räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enl. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13 Hembud
Har aktie av serie A övergått från en aktieägare till annan aktieägare i bolaget eller till någon som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien genast hembjudas de övriga ägarna av aktier av serie A till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas.
När anmälan gjorts om A-aktiens övergång, skall styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt det kan ske, skall fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk i förhållande till deras tidigare innehav av A-aktier.
För sålunda hembjuden aktie skall erläggas i lösen:
a) när äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen, och
b) när äganderätten har övergått genom annat fång än köp och enighet ej har nåtts i fråga om lösenbeloppets storlek, det belopp vartill aktien har värderats av skiljemän, utsedda på sätt då gällande lag om skiljemän stadgar.
Om ingen lösningsberättigad anmäler sig inom föreskriven tid för att vilja lösa hembjuden aktie eller lösen inte erläggs inom fastställd tid, får den, som gjort hembudet bli registrerad för aktien.

§14 Företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädes-rätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, eller erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
Denna bolagsordning antogs på bolagets årsstämma 2014-04-29

Highslide for Wordpress Plugin