Affärsmodell

OEM skapar värde för kunder och leverantörer

OEM är en av Europas ledande teknikhandelskoncerner. Företagets framgång bygger på att man skapar värde för både kunder och leverantörer. Genom teknisk kompetens och ett brett sortiment av produkter och system tillför OEM värde till kundernas produkter och processer. För leverantörerna skapar OEM värde genom att vara det bästa alternativet i deras val av distributionskanal.

Värde för kunderna

OEM ska vara en attraktiv partner som ger kunderna tillgång till kvalitetsprodukter från ledande leverantörer, hjälp vid utvecklingsprojekt och möjligheter att effektivisera sina inköp. Därigenom kan OEM skapa både tekniskt och ekonomisk värde åt kunderna. OEMs medarbetare har stor kunskap om de produkter företaget marknadsför och olika applikationsområden för dessa. Kunden får därför tillgång till erfarenhet och teknisk kompetens som kan vara ett stöd både i deras val av ingående komponenter och i deras utvecklingsprojekt. En stor del av de produkter som säljs är också specialanpassade för varje unik kund. En viktig del av erbjudandet till kunderna är de förädlingstjänster OEM erbjuder sina kunder, exempelvis i form av att olika komponenter levereras sammansatta enligt kundernas specifikationer. OEM arbetar nära sina kunder och det blir allt vanligare att OEM blir en strategisk leverantör där kunderna samordnar en allt större del av sina inköp.

Värde för leverantörerna

Starka säljorganisationer utgör grundfundamentet i OEMs verksamhet och är en viktig anledning till att företaget har förtroendet att representera de främsta tillverkarna på sina marknader. OEMs mål är att alltid vara tillverkarnas bästa säljkanal och att göra dem till ledande aktörer inom sin respektive nisch. Genom OEM kan tillverkarna i många fall nå kunder som de har svårt att nå på egen hand. OEM agerar som tillverkarnas förlängda arm på respektive marknad och tar ett helhetsansvar för kundrelationen. OEM har en mycket nära relation med tillverkarna. Relationen kännetecknas av lojalitet och långsiktighet och företaget undviker att marknadsföra konkurrerande produkter. OEM bygger upp en stor kompetens kring tillverkarnas produkter och hur dessa kan användas i kundernas verksamhet. Det gör att OEM kan bidra med sin kompetens också till leverantörerna kring hur produkterna kan utvecklas och anpassas för att möta olika kundbehov.

Logistik som konkurrensfördel

En viktig del av det värde OEM genererar skapas genom OEMs logistikverksamhet. Företaget erbjuder mer än 50000 produkter från fler än 300 leverantörer till sina 25000 kunder. Logistiken är med andra ord komplex och OEM arbetar kontinuerligt för att effektivisera och skapa väl fungerande varuflöden. OEM samordnar arbetet till större logistikcenter där det är lämpligt, för att där effektivisera och automatisera varuflödena. Det ger en hög kostnadseffektivitet, kvalitet och servicegrad. OEM har idag möjlighet att i hög grad skräddarsy logistiken efter kundernas krav och behov, såväl avseende tid som förpackningsstorlekar och annat, vilket skapar tydliga fördelar för kunderna.

OEMs affärsmodell

Affärsmodellen bygger på att vara en värdeskapande länk mellan tillverkare och kunder.

OEMs affärsmodell

Top
Highslide for Wordpress Plugin