Styrelsens yttrande avseende utdelning

Styrelsens för OEM International AB (publ) yttrande enligt 18 kap. 4 § Aktiebolagslagen

Verksamhetens art, omfattning och risker Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Beträffande väsentliga händelser hänvisas till vad som framgår av bokslutskommunikén, härutöver har inte några händelser inträffat som påverkar bolagets förmåga att lämna utdelning. Bolagets konjunkturberoende avviker inte från vad som i övrigt förekommer inom branschen.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning
Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 2018-12-31 framgår av bokslutskommuniké för 2018. Det framgår också av bokslutskommunikén vilka principer som tillämpas för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 24 april 2019 beslutar om utdelning med 6,75 kronor per aktie. Den föreslagna utdelningen utgör 26 % av bolagets eget kapital och 17 % av koncernens eget kapital.

Det framgår av årsredovisningen att koncernens soliditet uppgår till 59 % (föregående år 54 %). Koncernens soliditet avviker inte från vad som är förekommande inom i branschen. Bolagets soliditet uppgår till 71 % (föregående år 62 %). Den föreslagna utdelningen äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga i koncernen och bolaget. Vinstutdelningsförslaget påverkar inte heller bolagets förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets likviditetsprognos innefattar beredskap för att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna.

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna bokslutskommunikén för 2018 står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna utdelningen.

Utdelningens försvarlighet
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Tranås den 18 februari 2019
OEM International AB
STYRELSEN