Revisors yttrande om ersättningar ledande befattningshavare

Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare 2019-02-18