Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i OEM International AB (publ)

Valberedning föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Ulf Barkman, Hans Franzén, Ingrid Nordlund, Jörgen Rosengren, Petter Stillström, Anna Stålenbring och Åsa Söderström Winberg.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Petter Stillström.

Vid sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen mångfald, avseende bl.a. ålder, kön, utbildning och yrkesmässig bakgrund. Bolaget ska ha, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållande i övrigt, en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.  Med beaktande av ovanstående får valberedningen ett bra underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfredsställande, om behovet av kompetens, bredd och erfarenhet i styrelsen är tillgodosett.

Valberedningen har vidare tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Utvärderingen visar att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har följaktligen kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Tranås den 15 mars 2018