Valberedningens motiverande yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i OEM International AB (publ)

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Ulf Barkman, Hans Franzén, Jerker Löfgren, Lars-Åke Rydh, Petter Stillström och Åsa Söderström Jerring.

Valberedningen föreslår vidare omval av Lars-Åke Rydh som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är oförändrat.

Valberedningen har tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Utvärderingen visar att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har följaktligen kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Valberedningen har i rekryteringsprocessen även beaktat värdet av mångfald. I sin strävan att uppnå mångfald beaktar valberedningen särskilt vikten av en jämn könsfördelning. Den föreslagna styrelsen innebär att OEM:s styrelse har en kvinnlig styrelseledamot. Denna utveckling anser valberedningen vara positiv och till värde för styrelsens fortsatta arbete. Valberedningen har som ambition att fortsätta arbetet med att eftersträva en jämn könsfördelning. Även om förslaget fortfarande innebär en låg kvinnoandel i förhållande till det totala antalet styrelseledamöter kan valberedningen samtidigt konstatera att könsfördelningen är mer jämn bland de kandidater som är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, två män och en kvinna.

Tranås den 21 mars 2016