Styrelsens yttrande förvärv av egna aktier

Styrelsens yttrande beträffande förslag till bemyndigande från årsstämman 2016 att förvärva egna aktier enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Styrelsen ska motivera att förslaget till stämman att återköpa egna aktier är försvarligt med hänsyn till vad som anges i 17 kap. § 3 andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma förvärva upp till maximalt 10 % av bolagets aktier genom köp på NASDAQ Stockholm, samt om styrelsen så finner lämpligt, sälja alla eller delar av de inköpta aktierna över NASDAQ Stockholm, alternativt använda inköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv.

Förvärv och överlåtelse av aktier ska ske i nära anknytning till gällande börskurs.

 

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

 

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 2015-12-31 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpas för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 26 april 2016 beslutar om utdelning med 5,00 kronor per aktie. Den föreslagna utdelningen utgör 53 % av bolagets eget kapital och 19 % av koncernens eget kapital.

Det framgår av årsredovisningen att bolagets soliditet uppgår till 51 % (föregående år 49 %). Bolagets soliditet avviker inte från vad som är förekommande inom i branschen.

Den föreslagna utdelningen eller återköp av egna aktier äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga.

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den  senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna utdelningen.

 

Återköpsförslagets  försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att den föreslagna nivån av återköp av egna aktier är försvarliga med hänvisning till de  krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

 

Tranås den 10 mars 2016

OEM International AB (publ)

STYRELSEN