Styrelsens yttrande inlösen

Styrelsens för OEM International AB yttrande enligt 20 kap. 8 § Aktiebolagslagen

Verksamhetens art, omfattning och risker
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna
årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som
förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är
förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Beträffande väsentliga händelser hänvisas
till vad som framgår av förvaltningsberättelsen, härutöver har inte några händelser inträffat
som påverkar bolagets förmåga att genomföra en minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna. Bolagets konjunkturberoende avviker
inte från vad som i övrigt förekommer inom branschen.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning
Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 2013-12-31 framgår av den senast
avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som
tillämpas för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 29 april 2014 beslutar om ett automatiskt inlösenförfarande av aktier innefattande aktiesplit 2:1. Genom detta förfarande kommer en befintlig aktie i bolaget att delas i två aktier, varav en är en s.k. inlösenaktie. Denna kommer att lösas in mot 10 kronor. Sammanlagt kommer därmed cirka 232 miljoner kronor att utskiftas till aktieägarna utöver föreslagen kontantutdelning. Förslaget om inlösenförfarande innefattar även en fondemission i syfte att återställa aktiekapitalet varigenom medel från det fria egna kapitalet skall tas i anspråk.
Den föreslagna utdelningen, tillsammans med det föreslagna inlösenförfarandet utgör 81 %
av bolagets eget kapital och 45 % av koncernens eget kapital.

Det framgår av årsredovisningen att bolagets soliditet uppgår till 66 % (föregående år
63 %). Bolagets soliditet avviker inte från vad som är förekommande inom i branschen.
Varken den föreslagna utdelningen eller det föreslagna inlösenförfarandet äventyrar
fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga.

Varken vinstutdelningsförslaget eller det föreslagna inlösenförfarandet påverkar bolagets
förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets
likviditetsprognos innefattar beredskap för att klara variationer i de löpande
betalningsförpliktelserna.

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan
fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort
och lång sikt.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den
senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets
verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande
av den nu föreslagna minskningen av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna.

Utskiftningsförslagens försvarlighet
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är
styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska
ställning medför att den föreslagna utdelningen och det föreslagna inlösenförfarandet är
försvarliga med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker
ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och
koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Tranås den 12 mars 2014
OEM International AB (publ)
STYRELSEN