Styrelsens yttrande utdelning

Styrelsens för OEM International AB yttrande enligt 18 kap. 4 § Aktiebolagslagen

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Beträffande väsentliga händelser hänvisas till vad som framgår av förvaltningsberättelsen, härutöver har inte några händelser inträffat som påverkar bolagets förmåga att lämna utdelning. Bolagets konjunkturberoende avviker inte från vad som i övrigt förekommer inom branschen. 

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 2014-12-31 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpas för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. 

Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 23 april 2015 beslutar om utdelning med 4,25 kronor per aktie.
Den föreslagna utdelningen utgör 54 % av bolagets eget kapital och 18 % av koncernens eget kapital.

Det framgår av årsredovisningen att bolagets soliditet uppgår till 49 % (föregående år 66 %). Bolagets soliditet avviker inte från vad som är förekommande inom i branschen.
Den föreslagna utdelningen äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga. 

Vinstutdelningsförslaget påverkar inte bolagets förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets likviditetsprognos innefattar beredskap för att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna. 

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna utdelningen.

Utdelningens försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är  styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Tranås den 5 mars 2015
Styrelsen