Information till marknaden

Information till marknaden från årsstämma 26 april 2010

Aktieutdelning
Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att för 2009 lämna utdelning med 2 kr/aktie samt att som avstämningsdag fastställa den 29 april 2010.

Styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Barkman, Hans Franzén, Lars-Åke Rydh och Agne Svenberg samt nyvaldes Jerker Löfgren och Petter Stillström.

Styrelseordförande
Till styrelseordförande nyvaldes Lars-Åke Rydh.

Valberedning
Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Nyemission
Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuellt företagsförvärv få nyemittera max 1 800.000 st
B-aktier.

Återköp av aktier
Styrelsen bemyndigades
att återköpa maximalt 10 % av bolagets aktier,
att sälja alla eller delar av de eventuellt inköpta aktierna,
att använda återköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv.

Eventuella förvärv eller försäljningar av bolagets aktier får endast göras på Nasdaq OMX Nordic till vid förvärvs- eller försäljningstillfället gällande marknadspris.
Motivet för återköp är att förändra bolagets kapitalstruktur så att förutsättningarna för att öka avkastningen på eget kapital förbättras.
Bemyndigandet gäller intill nästa ordinarie årsstämma.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport januari-juni 2010 kommer att lämnas den 19 juli 2010.

Tranås den 27 april 2010

OEM INTERNATIONAL AB (PUBL)

Jörgen Zahlin
Verkställande direktör

Lars-Åke Rydh
Styrelseordförande