Information till marknaden

INFORMATION TILL MARKNADEN FRÅN ÅRSSTÄMMA 23 APRIL 2009
 

Aktieutdelning
Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att för 2008 lämna utdelning med 3 kr/aktie samt att som
avstämningsdag fastställa den 28 april 2009.

Styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Jan Svensson, Agne Svenberg, Ulf Barkman, Hans Franzén,
Lars-Åke Rydh och Kerstin Lindberg Göransson.

Styrelseordförande
Till styrelseordförande omvaldes Jan Svensson.

Valberedning
Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i
bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare
inte utöver sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt att utse
ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder,
skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010 och baseras på de kända röstetalen omedelbart
före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att nu valberedning
utsetts.

Nyemission
Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuellt företagsförvärv få nyemittera max 1 800.000 st
B-aktier.

Återköp av aktier
Styrelsen bemyndigades att återköpa maximalt 10 % av bolagets aktier, att sälja alla eller delar av de eventuellt inköpta aktierna,
att använda återköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv.
Eventuella förvärv eller försäljningar av bolagets aktier får endast göras på OMX Nordiska Börs Stockholm till vid förvärvs- eller
försäljningstillfället gällande marknadspris. Motivet för återköp är att förändra bolagets kapitalstruktur så att förutsättningarna för att
öka avkastningen på eget kapital förbättras. Bemyndigandet gäller intill nästa ordinarie årsstämma.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport januari-juni 2009 kommer att lämnas den 23 juli 2009.

Tranås den 24 april 2009
OEM INTERNATIONAL AB (PUBL)

Jörgen Zahlin
Verkställande direktör

Jan Svensson
Styrelseordförande