Information till marknaden

INFORMATION TILL MARKNADEN FRÅN ÅRSSTÄMMA 24 APRIL 2008

Aktieutdelning
Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att för 2007 lämna utdelning med 3 kr/aktie samt att som avstämningsdag fastställa den 29 april 2008.

Styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Jan Svensson, Agne Svenberg, Ulf Barkman, Hans Franzén, Gunnar Eliasson och Lars-Åke Rydh samt nyval av Kerstin Lindberg Göransson.

Styrelseordförande
Till styrelseordförande omvaldes Jan Svensson.

Revisor
KPMG Bohlins AB omvaldes intill slutet av årsstämman 2012.

Valberedning
Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utöver sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att nu valberedning utsetts.

Nyemission
Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuellt företagsförvärv få nyemittera max 1 800.000 stB-aktier.

Återköp av aktier
Styrelsen bemyndigades att återköpa maximalt 10 % av bolagets aktier, att sälja alla eller delar av de eventuellt inköpta aktierna, att använda återköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv. Eventuella förvärv eller försäljningar av bolagets aktier får endast göras på OMX Nordiska Börs Stockholm till vid förvärvs- eller försäljningstillfället gällande marknadspris. Motivet för återköp är att förändra bolagets kapitalstruktur så att förutsättningarna för att öka avkastningen på eget kapital förbättras. Bemyndigandet gäller intill nästa ordinarie årsstämma.

Nästa rapporttillfälle
Halvårsrapport januari-juni 2008 kommer att lämnas den 24 juli 2008.

Tranås den 24 april 2008

OEM INTERNATIONAL AB (PUBL)

Jörgen Zahlin
Verkställande direktör

Jan Svensson
Styrelseordförande