Information till marknaden

INFORMATION TILL MARKNADEN FRÅN ÅRSSTÄMMA 24 APRIL 2007

Aktieutdelning
Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att för 2006 lämna utdelning med 8:50 kr/aktie samt att som avstämningsdag fastställa den 27 april 2007.

Styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Orvar Pantzar, Agne Svenberg, Ulf Barkman, Hans Franzén, Gunnar Eliasson samt Lars-Åke Rydh samt nyval av Jan Svensson.

Styrelseordförande
Till ny styrelseordförande valdes Jan Svensson.

Valberedning och ersättningskommitté
Valdes Jan Svensson, ordförande, och ledamöter Orvar Pantzar, Agne Svenberg och Hans Franzén.

Nyemission
Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuellt företagsförvärv få nyemittera max 600.000 st B-aktier.

Aktiesplit och inlösenförfarande
Årsstämman i OEM International AB fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag om ett automatiskt inlösenförfarande. Genom detta förfarande kommer aktieägarna att erhålla tre nya aktier och en inlösenaktie, vilken kommer att lösas in mot 20 kronor. Förfarandet innebär att cirka 154 miljoner kronor delas ut till  aktieägarna utöver föreslagen kontantutdelning om 8,50 kronor per aktie, vilket motsvarar 28,50 kronor per ursprunglig aktie. I korthet innebär förfarandet att
– Bolaget genomför en aktiesplit 4:1.
– Var fjärde aktie, inlösenaktien, kommer att lösas in automatiskt för 20 kronor.
– Avstämningsdag för aktiespliten är den 18 maj 2007.
– De aktieägare som äger B-aktier och som vill sälja sina inlösenaktier innan inlösen sker kommer att ha möjlighet att göra det under perioden 21 maj – 7 juni 2007 då handel i inlösenaktier av serie B kommer att äga rum på Stockholmsbörsen.
– Utbetalning av inlösenlikviden beräknas ske den 15 juni 2007.

Årsstämmans beslut innefattade i huvudsak följande:
– Ändring av bolagsordningen så att gränserna för antalet aktier höjs från 5.000.000 – 20.000.000 till 10.000.000 – 40.000.000.
– Aktiesplit, varigenom varje befintlig aktie, av serie A såväl som av serie B, delas upp i fyra aktier, varav en skall benämnas inlösenaktie.
– Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna med 9.653.878,75 kronor genom indragning av 7.723.103 inlösenaktier, varav 1.589.032 aktier av serie A och 6.134.071 aktier av serie B. Utöver minskningsbeloppet utskiftas 144.808.181,25 kronor från fritt eget kapital.
– Ökning av aktiekapitalet med 9.653.878,75 kronor genom fondemission, varvid bolagets fria egna kapital skall tas i anspråk.

Återköp av aktier
Styrelsen bemyndigades att återköpa maximalt 10 % av bolagets aktier, att sälja alla eller delar av de eventuellt inköpta aktierna, att använda återköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv. Eventuella förvärv eller försäljningar av bolagets aktier får endast göras på OM Stockholmsbörsen till vid
förvärvs- eller försäljningstillfället gällande marknadspris. Motivet för återköp är att förändra bolagets kapitalstruktur så att förutsättningarna för att öka avkastningen på eget kapital förbättras. Bemyndigandet gäller intill nästa ordinarie årsstämma.

Nästa rapporttillfälle
Halvårsrapport januari-juni 2007 kommer att lämnas den 26 juli 2007.

Tranås den 24 april 2007

OEM INTERNATIONAL AB (PUBL)

Jörgen Zahlin
Verkställande direktör

Hans Franzén
Styrelseordförande