Företaget

Vision, affärsidé, mål och strategier

VISION

OEM ska vara en ledande teknikhandelskoncern, inom industriella komponenter och system, på utvalda marknader i norra, centrala och östra Europa.

AFFÄRSIDÉ

OEM erbjuder ett brett och djupt sortiment av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Genom en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ än leverantörens egna säljbolag. OEM bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produkterna utifrån respektive marknads specifika förutsättningar.

MÅL

OEMs målsättning är att upprätthålla en stabil tillväxt tillsammans med god avkastning på eget kapital och begränsad finansiell risk.

Finansiella mål över en konjunkturcykel
• 15 % årlig omsättnings- och resultattillväxt
• 20 % avkastning på eget kapital
• Soliditeten ska inte understiga 35 %

VERKSAMHETSMÅL

OEM ska vara ett av de största teknikhandelsbolagen på de geografiska marknader man valt att bearbeta. Lönsamheten ska vara i nivå med eller bättre än de största aktörerna på respektive marknad.

STRATEGIER

Tillväxt

1. Organisk tillväxt

Den organiska tillväxten sker genom ökad marknadsandel och sortimentsbreddning. Där OEM är väletablerat förväntas verksamheterna växa 5 % över den underliggande marknadstillväxten. På marknader där OEM ännu inte nått en position bland de fem största aktörerna är ambitionen att tillväxten ska vara väsentligt högre.

2. Geografisk expansion

Geografisk expansion ska ske på marknader där det finns förutsättningar att bli en betydande aktör genom att representera ett flertal av OEMs leverantörer. Geografisk expansion kommer att ske i centrala Östeuropa.

3. Förvärv

Förvärv görs av bolag och produktsortiment som stärker OEMs marknadsposition inom befintligt produktområde på befintlig marknad, samt av bolag som innebär ett helt nytt produktområde alternativt en ny geografisk marknad.

Sortiment

OEM marknadsför produktsortiment som består av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Sortimentet utvecklas genom samarbete med befintliga och nya leverantörer. Varje produktområde anpassas till de lokala marknaderna. Utveckling av sortimentet är centralt för OEM och varje lokal marknadsorganisation har till uppgift att söka efter nya produkter för att ytterligare öka konkurrenskraften i kunderbjudandet.

Marknadsbearbetning

Marknadsbearbetningen sker i huvudsak genom personlig försäljning. Det personliga mötet är avgörande för att förstå kundens applikation och behov samtidigt som det ger möjlighet att erbjuda OEMs unika kompetens. Den personliga försäljningen stöds av webb-baserad och tryckt marknadskommunikation.

Logistik

OEM arbetar för att utveckla logistiken till absolut världsklass bl.a. genom investeringar i koncerngemensamma logistiklösningar.

Medarbetare och ledare

Medarbetare ska ges möjlighet att utvecklas inom bolaget med hänsyn taget till verksamhetens mål och strategier samt medarbetarnas ambitioner. Rekryterings- och medarbetarstrategin ska leda till att en betydande del av ledarrekryteringen sker internt.

 

 

 

 

Top
Highslide for Wordpress Plugin